بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان

بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی

تعداد صفحات : 33ضروری ترین شناخت برای انسان شناخت او در زمینه بینش است. انسان در ابتدای زندگی خود در غفلت و بی خبری به سر می برد. آگاهی های بینشی، انسان را از خواب غفلت بیدار می کنند. اینکه از کجا آمده و به سوی چه مقصدی در حرکت است و اکنون برای فردای خود چه راهبردی داشته باشد. انسان در شناخت خود از ابعاد گوناگون تأثیرمی پذیرد یکی از این ابعاد نگرش مذهبی می باشد . بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانش جویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90/1389 می باشد و فرضیات این تحقیق 1- بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان 2- بین میزان نگرش مذهبی دانش جویان دختر و پسر رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389رابطه وجود دارد. 2- بین میزان نگرش مذهبی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389 تفاوت معنی داری وجود دارد 3- بین نگرش مذهبی پسران و دختران تفاوت معنی داری وجود دارد. این یک تحقیق همبستگی است که نمونه آماری دانش جویان رشته زبان انگلیسی 39 نفر بوده اند که از بین جامعه آماری 200 نفره به طور تصادفی انتخاب شده اند و دو پرسشنامه ، یکی خود شناسی و دیگری نگرش مذهبی تکمیل گردید و در نهایت توسط نرم افزارspss ویرایش 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به داده های جداول (1-4)،(2-4)،(3-4) بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389 رابطه معناداری وجود ندارد. یعنی با افزایش یا کاهش یک مورد ، دیگری افزایش یا کاهش نمی یابد.فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه :
از دیدگاه قرآن ، مذهب جزء سرنوشت آدمی است و از نظر روانشناسان نیز مذهب عبارت است از مشاهده و ادراک آن چیزی که انسان را منقلب می سازد و به عنوان یک نیاز فردی و اجتماعی از گذشته وجود داشته و هرگز از بین
نخواهد رفت. از نظر روانشناسان آرامش درونی و احساس رضایت از زندگی ، از ویژگی های اساسی در افراد سالم
و بهنجار است و بررسی حالات و روحیات فرد مؤمن روشن از نور حقیقت و سرشار از لذت معنوی است (مطهری. 1357) از طرف دیگر اراده آزاد واحساس کنترل داشتن بر رویدادهای زندگی نیز عامل دیگری است که در خود شناسی افراد نقش قابل توجهی دارد. بررسی ارتباط بین خود شناسی و سلامت روانی بیانگر آن است که بین نگرش مذهبی و خودشناسی رابطه مثبتی وجود دارد. در مطالعات متعددی که در زمینه رابطه نگرش مذهبی و خودشناسی
انجام شده با نتایج بیانگر آن است که افراد مذهبی بطور کلی دارای شناخت بهتری از خود هستند . با توجه به اینکه دختران از پسران مذهبی ترند (باگلی،1997)¬1 دختران نسبت به پسران شناخت بهتری نسبت به خود دارند. در پژوهشی که توسط واتسون 2 (1995) انجام شده ، نشان داده که بین نگرش مذهبی و خودشناسی همبستگی معناداری وجود دارد.


بیان مسئله :
از آنجایی که دین در مکاتب مختلف و ادیان آسمانی بعنوان عامل مؤثری برای رفع نواقص شخصیتی و رفتاری و موجب رشد و تعالی و محرک به سوی شناخت خود و کمال مطرح شده است .و باورها و اعتقادات برخاسته از دین عالیترین خاستگاه و تعدیل خواسته ها و محکمترین پناهگاه در فراز و نشیب زندگی است و از طرفی در مطالعات عنصر مهم و مؤثر در این زمینه داشتن شناخت نسبت به خود عنوان شده است. پژوهش حاضر سعی دارد که با توجه به مطالعات انجام شده (واتسون،1990:شرکت،1992: باگلی 1997) در این زمینه و آثار عمیق دین مبین اسلام در فرهنگ کشورمان ، به بررسی رابطه بین نگرشی مذهبی و خودشناسی در دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389 بپردازد.

1. baglay
2. watson

ضرورت تحقیق :
مذاهب گوناگون همواره کوشیده اند تا با تجزیه و تحلیل هویت انسان و شناخت مبدأ و غایت او به پرسش هایی مربوط به چیستی و کیستی او پاسخ های در خور دهند، در این گرایش های گوناگون فلسفی سعی شده است بر اساس مبانی متفاوت ، مبدأ و حقیقت انسان تبیین و بر اساس آن ، انسان آرمانی و عارف به حقیقت خود را تفسیر کنند، به عبارت دیگر با تشریح ابعاد وجودی انسان در پی حل این مسئله بوده اند که بدانند اولأ انسان چیست؟ و ثانیأ این انسان چه هدفی را باید در طول حیاط خویش پی گیرد تا به کمال شایسته خود نایل گردد؟
اهداف تحقیق :
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و خودشناسی در دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389
اهداف جزیی : از اهداف جزیی این پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1) – بررسی میزان خودشناسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389
2) – بررسی نگرش مذهبی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389
3) – رابطه نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389
فرضیه ها:
1- بین نگرش مذهبی و خودشناسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 90-1389 رابگه وجود دارد.


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 8,050
  •   بازدید هفته گذشته: 98,438
  •   بازدید ماه گذشته: 617,180