رابطه سبک های هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانش آموزان

دانلود مقاله بررسی رابطه سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم/ اجتنابی) و هوش هیجانی با روی سازگاری اجتماعی دانش آموزان
تعداد صفحات : 112 همراه با منابعسازگاری اجتماعی نا موفق از زمینه هایی است که نگرا نی روز افزونی را برای مراکز آموزشی به همراه دارد . بسیاری از دانش آموزان بدون اخذ مدرک تحصیلی مدرسه را رها و ترک تحصیل
می کنند . اگر چه جامعه دا نش آموزی کشور هر روز پویا تر می شود، ا ما پژوهش در زمینه
مسا ئل و مشکلات آنها به صورت مختصر ا نجام یافته است .
تحقیق کنونی به بررسی را بطه سبکهای هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی پرداخته
است و هدف آن بررسی فرضیه هایی مبتنی بر وجود ارتباط بین متغیرهای فوق الذکر است.
با بررسی مبانی نظری موجود در ارتباط با متغیرهای پژوهش ، برای دستیا بی به ا هداف پژوهش و آزمون فرضیه ها، از جامعه آماری دا نش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان دزفول که در سال تحصیلی 87- 1386 مشغول به تحصیل بوده اند، یک نمونه 363 نفری از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد که پس از حذف پرسشنامه های ناقص نمونه اصلی که 330 نفر بودند انتخاب گردیدند. از پرسش نامه سازگاری اجتماعی بل(1961) که توسط نقشبندی(1378) هنجاریا بی گردیده برای سنجش میزان سازگاری اجتماعی و از پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ(1996) که توسط منصوری(1380) هنجار یابی گردیده برای سنجش میزان هوش هیجا نی و از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی که توسط آقاجانی(1381 ) هنجاریابی گردیده است استفاده شد. برای تعیین نوع هویت آزمود نی ها استفاده گردید. پس از بررسی داده ها با حذف تعدادی از پاسخ نامه های ناقص جمعاً داده های 330 آزمودنی با استفاده از روشهای آماری توصیفی
و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .
بر اساس مجموع مطالب و پژوهش های ذکر شده در فصل دوم، می توان استنباط نمود که ا فراد با هوش هیجا نی بالا، از سازگاری اجتما عی بیشتری برخوردارند . افراد با سبک هویت ا طلاعا تی و هنجاری از سازگاری اجتماعی بالایی بهره مند ند و افراد با سبک هویت سر در گم / اجتنابی دارای سازگاری اجتماعی پایینی هستند .
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 16,809
  •   بازدید هفته گذشته: 116,366
  •   بازدید ماه گذشته: 617,065