اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 138 صفحه چكيده مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيش رونده در جوانان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسون هاي عصبي شده وباعث ضايعات عملكر

دسته بندی: علوم انسانی » تربیت بدنی

تعداد مشاهده: 76 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 138

حجم فایل:1,114 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
4 0 گزارش
 • اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 138 صفحه

  چكيده
  مقدمه: مولتيپل اسكلروزيس شايع ترين بيماري نورولوژي پيش رونده در جوانان بالغ مي باشد. اين بيماري باعث تخريب ميلين در آكسون هاي عصبي شده وباعث ضايعات عملكردي می شود. يكي از مناطق مهم درگير درMS مخچه مي باشد. مشكل در اين ساختار باعث ايجاد اختلال در تعادل و غیره مي شود كه به تبع آن كيفيت زندگي كاهش مي يابد. بنابراين استفاده از روش هاي كم هزينه و بدون عوارض جانبي براي برطرف كردن اين مشكل ضروري به نظر مي رسد.
  مواد و روش ها:در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مطب متخصصین مغز واعصاب، انجمن ام اس و فیزیوتراپی های شهر اراک، تعدا ۳۳ نفر (سن: 45-25 سال و EDSS=2-6)انتخاب ودر سه گروه کنترل(۹نفر)، یوگا(۱۲نفر)، ثبات مرکزی (۱۲نفر) قرار گرفتند. گروه تمرینات یوگا به مدت ۸ هفته ( ۳ جلسه در هفته و هر جلسه ۷۰-۶۰ دقیقه) و گروه تمرینات ثبات مرکزی به مدت ۸ هفته (۲ جلسه در هفته و هر جلسه ۴۰-۳۰ دقیقه) تمرینات را اجرا نمودند. در این پژوهش قبل و بعد از كامل شدن جلسات درماني جهت ارزيابي تعادل و ناهنجاری قامت به ترتیب از آزمون تعادلی برگ ودستگاه فورمتریک ۴بعدی دایرز آلمان استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSSنسخه ۱۶ با استفاده از آزمون های tمستقل و t زوجی وتحلیل واریانس یک طرفه در سطح اطمینان ۹۵درصد (p≤0.05) انجام شد.
  يافته ها: بین میانگین داده های پیش آزمون و پس آزمون تعادل گروه یوگا(sig:000/0) و ثبات مرکزی sig:0/000)) اختلاف معناداری وجود دارد، ولی بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون ناهنجاری قامت گروه یوگا(sig:0/749) و ثبات مرکزی (sig:0/821) اختلاف معناداری وجود ندارد. آنووا نشان داد که بین میانگین داده های پس آزمون تعادل (sig=0/000) سه گروه اختلاف معنی داری وجود دارد ولی در پس آزمون ناهنجاری قامت (sig=0/761) وجود ندارد.
  نتيجه گيري:تمرینات یوگا و ثبات مرکزی به صورت مداوم و با فرض ثابت بودن شرايط بيمار باعث بهبودي در تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس شد و تاثیر این دو نوع تمرینات بر تعادل یکسان است.
  كليد واژه ها: مولتیپل اسکلروزیس، یوگا، ثبات مرکزی، تعادل، راستای قامت

  عنوان صفحه
  ۱- فصل اول۱
  ۱-۱مقدمه..۲
  ۱-۲بیان مسئله۴
  ۱-۳اهمیت وضرورت تحقیق.۷
  ۱-۴اهداف تحقیق.۷
  ۱-۵فرضیه های تحقیق .۸
  ۱-۶قلمرو تحقیق:۸
  ۱-۷محدودیت های تحقیق.۹
  ۱-۸تعریف واژه ها واصطلاحات .۹
  1-8-1تعادل پویا..۹
  1-8-2تعادل ایستا..۹
  1-8-3راستای قامت ..۹
  1-8-.4 تمرینات ثبات مرکزی..۱۰
  1-8-5یوگا:۱۰
  1-8-6. مالتیپل اسکلروزیس..۱۱
  فصل دوم..۱۲
  ۲-۱مقدمه.۱۳
  ۲-۲ بخش اول: مروری بر متون نظری.۱۴
  ۲-۲-۱ آناتومی سیستم عصبی ۱۴
  2-2-1-1 جسم سلولی: ۱۵
  2-2-1-2دندریتها:..۱۵
  2-2-1-3آکسون..۱۵
  2-2-1-4 ساختمان وعمل فیبرهای عصبی .۱۵
  2-2-1-5 میلینزاسیون سیستم عصبی محیطی.. ۱۶
  2-2-1-6 میلیزاسیون سیستم عصبی مرکزی ..۱۶
  2-2-1-7 انتقال ایمپالس عصبی در فیبرهای عصبی۱۶
  2-2-1-8 سرعت ا نتقال در فیبرهای عصبی۱۷
  2-2-1-9 بیولوژی عصبی نوروگلی .۱۷
  2-2-1-9-1 آستروسیتها. ۱۸
  2-2-1-9-2 اولیگودندروسیتها.۱۸
  2-2-1-9-3 میکروگلی: .۱۹
  2-2-1-9-4 اپاندیم۱۹
  ۲-۲-۱-۱۰ واکنش نوروگلیا به آسیب۱۹
  2-2-1-11 مخچه ..۲۰
  2-2-1-11-2اعمال مخچه۲۰
  2-2-1-11-3 اختلالات عملکرد مخچه.۲۱
  2-2-2آناتومی ناحیه مرکزی بدن.۲۱
  ۲-۲-۳اهمیت انقباض همزمان عضلات..۲۵
  ۲-۲-۴ ثبات مرکزی ۲۶
  ۲-۲-۵ کنترل وضعیت بدنی و تعادل ۲۷
  2-2-5-1تئوری رفلکس- سلسله مراتبی.۲۸
  2-2-5-2 تئوری سیستمی فعال۲۹
  2-2-5-2-1مکانیسم های حسی در کنترل تعادل: ۳۰
  2-2-5-2-1-1سیستم بینایی:..۳۰
  2-2-5-2-1-2 سیستم سوماتوسنسوری (حسی – پیکری):.۳۰
  ۲-۲-۵-۲-۱-۳سیستم دهلیزی: 30
  ۲-۲-۵-۲-۲ مکانیسم های حرکتی در کنترل تعادل:..۳۲
  2-2-5-2-2-1طرز قرار گرفتن اجزای بدن نسبت به یکدیگر ۳۳
  2-2-5-2-2-2تون عضلانی: ..۳۳
  2-2-5-2-2-3 تون پاسچرال.۳۴
  ۲-۲-۵-۲-۳سیستم عصبی کنترل کننده تعادل:.۳۴
  ۲-۲-۶ انداره گیری تعادل: ۳۴
  ۲-۲-۷ یوگا.۳۶
  2-2-7-1تعریف و شناسه یوگا.۳۶
  2-2-7-2چیستییوگا۳۶
  2-2-7-3پیشینه یوگا..۳۷
  2-2-7-3-1 دوران ودایی.۳۷
  2-2-7-3-2دوران پیش از کلاسیک.۳۷
  2-2-7-3-3دوران کلاسیک۳۷
  2-2-7-3-4دوران بعد از کلاسیک..۳۸٫
  2-2-7-5 دوران جدید.۳۸
  2-2-7-4 ویژگی و فواید یوگا..۳۸
  2-2-7-5 حالات وحرکات در یوگا۳۹
  ۲-۲-۸ شکل و وضعیت بدنی.۳۹
  ۲-۲-۹ ساختار وشکل ستون فقرات ۳۹
  ۲-۲-۱۰ قوسهای ستون فقرات..۴۰
  ۲-۲-۱۱ ناهنجاری های ستون فقرات..۴۰
  2-2-11-1 گرد پشتی (کیفوز)۴۱
  2-2-11-2 گود پشتی (لوردوز).۴۳
  ۲-۲-۱۲ تاریخچه بیماری مولتیپل اسکلروزیس.۴۳
  2-2-13 تعریف MS..45
  2-2-13-1شرح ..۴۶
  2-2-13-2 آناتومی.۴۶
  2-2-13-3 فیزیولوژی.۴۷
  ۲-۲-۱۳-۴ اپیدمیولوژی۴۷
  ۲-۲-۱۳-۵ تغییر در میزان شیوع / بروز.۴۸
  2-2-13-6 ملاحظات ژنتیکی..۴۸
  2-2-13-7 ایمونولوژی۴۸
  2-2-13-8 عوامل برانگیزاننده.۴۸
  2-2-13-10 شیوع MS در مناطق مختلف جهان..۴۸
  2-2-13-11شیوع MS در ایران..۴۸
  2-2-13-12تظاهرابالینی..۴۸
  ۲-۲-۱۳-۱۳ سیر بالینی.۴۹
  ۲-۲-۱۳-۱۴ تشخیص ..۵۰
  2-2-13-15روشهای تشخیص..۵۰
  ۲-۲-۱۳-۱۶ پیش آگهی۵۰
  ۲-۲-۱۳-۱۷ درمان..۵۰
  ۲-۳ بخش دوم مروری بر متون تجربی:.۵۰
  2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور۵۰
  2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:.۵۲
  ۲-۴جمع بندی..۵۷
  فصل سوم.۵۸
  ۳-۱ مقدمه.۵۹
  ۳-۲ روش تحقیق۵۹
  ۳-۳ جامعه آماری ونمونه آماری۵۹
  ۳-۴ متغیر های تحقیق۶۰
  ۳-۵ ابزارهای مورد استفاده در تحقیق..۶۰
  3-5-1 پرسشنامه..۶۰
  3-5-2 اندازه گیری عینی..۶۱
  ۳-۶ پروتکل تمرینی ۶۱
  ۳-۷ روش جمع آوری داده ها ومراحل انجام کار..۶۱
  ۳-۸ تجزیه وتحلیل آماری..۶۲
  فصل چهارم۶۳

  ۴-۱ مقدمه .۶۴
  4-2 اطلاعات توصیفی گروه های آزمایش ۶۴
  4-2-1 نرمال بودن توزیع نمونه ها .۶۵
  ۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق ..۶۵
  ۴-۴ نتایج تحقیق ۶۶
  4-4-1 فرضیه اول .۶۶
  4-4-2 فرضیه دوم ..۶۷
  4-4-3 فرضیه سوم ..۶۷
  4-4-4 فرضیه چهارم ..۶۸
  4-4-5 فرضیه پنجم..۶۸
  4-4-6 فرضیه ششم.۶۹
  فصل پنجم .۷۱
  ۵-۱ مقدمه.۷۲
  ۵-۲ خلاصه پژوهش..۷۲
  ۵-۳ یافته های تحقیق۷۳
  ۵-۴ بحث و بررسی و نتیجه گیری۷۳
  5-4-1 تمرینات یوگا و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس..۷۳
  5-4-2 تمرینات یوگا و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس۷۴
  5-4-3 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ..۷۴
  5-4-4 تمرینات ثبات مرکزی و بهبود ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروز..۷۵
  ۵-۵ جمع بندی و نتیجه گیری..۷۷
  ۵-۶ پیشنهادات کاربردی.۷۸
  پیوست ها۸۱
  منابع ومآخذ:. .۹۷
  چکیده انگلیسی..  برچسب ها: اثر تمرینات یوگا و ثبات مرکزی بر تعادل و ناهنجاری قامت زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثر تمرینات یوگا ثبات مرکزی تعادل ناهنجاری قامت زنان مولتیپل اسکلروزیس فیزیولوژی ورزشی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایلهای قابل دانلود، پروژه، مقاله، پایان نامه، گزارش کار و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت