close
تبلیغات در اینترنت
کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 101 کیلوبایت


چکیده
در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب قرارداد معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق اسلام و ایران را به نقد و بررسی و تنقیح موضوعات آن واداشته است. قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است.
در این میان، عقد مزارعه که در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع است و در اصطلاح «طبق ماده ۵۱۸ ق.م» مزارعه عقدي است موضوع مورد بحث ما می باشد كه موجب آن یكی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد كه در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم كنند.مالك زمین را مُزارِع و كسی را كه زراعت می كند، عامل می گویند.در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالك زمین باشد، بلكه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی كافی است كه مالك منافع زمین باشد، یا این كه به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وكالت حق تصرف داشته باشد و كسانی كه به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سكنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به كشت و زرع زمین نیستند، می توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری كنند. در این پژوهش که از دو فصل تشکیل شده است در فصل اول به بیان کلیات موضوع و با هدف شناخت موارد مرتبط با موضوع مورد بحث می باشد همچنین در ادامه یعنی فصل دوم به ذکر ماهیت ، آثار ، شرایط با هدف درک موضوع پرداختیم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، معامله ، اراده ، تعهد ، مزارع ، مزارعه ، عامل ، ماهیت ، شرایط ، فقه و حقوق


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- تعاریف و مفاهیم عقد، قرار داد و معامله 1
۱-۱-۱- مفهوم عقد 1
۱-۱-۱-۱- تعريف عقد از جهت تحليلي 2
۱-۱-۱-۲- تعريف عقد از حيث دايره شمول 3
۱-۱-۲- مفهوم قرارداد 3
۱-۱-۲-۱- تعريف قرار داد از جهت تحليلي 4
۱-۱-۲-۲- تعريف قرار داد از حيث دايره شمول 4
۱-۱-۳- مفهوم معامله 4
۱-۱-۳-۱- تعريف معامله از جهت تحليلي 4
۱-۱-۳-۲- تعريف معامله از حيث دايره شمول 5
۱-۱-۴- نكات اشتراك و افتراق عقد، قرار داد و معامله 5
۱-۲- تعریف فقهی عقد 6
۱-۳- تعریف عقد در قانون مدنى 7
۱-۴- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 7
۱-۴- قصد و رضا 8
۱-۴-۱- لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 8
۱-۴-۱-۲- ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 9
۱-۴-۱-۳- بررسی اصل رضائی بودن شروط 10
۱-۴-۱-۴- بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 11
۱-۴-۲- اهلیت 12
۱-۴-۳- معلوم و معین بودن موضوع 13
۱-۴-۴- مشروعیت جهت 14
۱-۵- بررسی حق ارتفاق و حق انتفاع 16
۱-۵-۱- حق ارتفاق 16
۱-۵-۱-۱- خصوصيات حق ارتفاق 16
۱-۵-۲- حق انتفاع 17
۱-۵-۲-۱- اقسام حق انتفاع 18
۱-۵-۲-۲- شرائط حق انتفاع 19
۱-۵-۳- تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع 19
۱-۶- تعریف تعهدات 20
۱-۶-۱- تعهد در عقد و قرارداد 21
۱-۶-۲- مورد معامله در عقود و قراردادها 22
۱-۶-۳- سقوط تعهدات 22
۱-۷- بررسی عقد معین و نامعین 23
فصل دوم : بررسی ماهیت ، آثار و شرایط عقد مزارعه در حقوق ایران 24
۲-۱- تعریف مزارعه و عقد مزارعه 24
۲-۲- مدت مزارعه 25
۲-۳- زمین موضوع مزارعه 25
۲-۴- سهم مزارع و عامل در عقد 25
۲-۵- تعیین نوع کشت 26
۱-۶-حقوق و تکالیف طرفین عقد مزارعه 26
۱-۶-۱- حقوق و تکالیف مزارع 26
۱-۶-۲- حقوق و تکالیف عامل 27
۱-۷- فسخ عقد مزارعه : 29
۱-۷-۱- انفساخ عقد مزارعه 29
۱-۷-۲- فسخ عقد مزارعه 29
۱-۷-۳- اثر فسخ عقد مزارعه 29
۱-۸- بطلان عقد مزارعه 32
۱-۹- انقضاء مدت عقد مزارعه 32
۱-۱۰- احكام مزارعه در فقه 33
۱-۱۰-۱- جواز صور مختلف مزارعه 33
۱-۱۰-۲- تنازع طرفين مزارعه 34
۱-۱۰-۳- صور ديگر تنازع طرفين 34
۱-۱۰-۴- محدوده اختيار مزارع و مستأجر 35
۱-۱۰-۵- خراج سلطان و ديگر مؤونه ها 35
۱-۱۰-۶- حكم فساد مزارعه 35
۱-۱۰-۷- جواز خرص براى مالك 36
۱-۱۰-۸- نحوه تأمين بذر و ساير نفقات 36
۱-۱۰-۹- عدم خروج قباله زمين از مزارعه 36
۱-۱۰-۱۰- حكم ضمان حقّ مستحقّين زكات در موارد قلع زرع 37
۱-۱۱- بررسی مواد قانون مدنی مبنب بر عقد مزارعه 37
۱-۱۲- نمونه قرارداد"قرارداد مزارعه" 40
نتیجه گیری 43
منابع و ماخذ 44

دانلود فایل

مطالب مشابه