close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری

پایان نامه حسابداری بررسی تاثیر سیستم کنترل های داخلی بر کیفیت اطلاعات حسابداری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 94
حجم فایل: 204 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

چكيده
پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده است که مدیران بنگاههای انتفاعی و غیرانتفاعی، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. از مهمترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترلهای داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی است. حسابرسی داخلی در تدوین روشهای کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی استفاده از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستمهای مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگیهای ویژه را در دامنه کار خود دارد.هدف از انجام این پژوهش، بررسي نقش كنترل هاي داخلی در سازمان و آثار آن بر کیفیت اطلاعات حسابداري است، جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان حسابداري و حسابداران مي باشد.پرسشنامه هاي پژوهش در بين دانشجويان و حسابداران شركت پلي اكريل ايران تكثير شده است.نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه بين كنترل هاي داخلي و كيفيت اطلاعات حسابداري رابطه معني داري وجود دارد، بنابراين مي توان گفت كنترل هاي داخلي بر كيفيت اطلاعات حسابداري تأثير دارد.
واژه هاي كليدي
كنترل هاي داخلي، سيستم كنترل هاي داخلي،حسابرسي داخلي، استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري، اثربخشي و كارايي


فهرست مطالب
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-بیان موضوع
۱-۲-ضرورت تحقیق
۱-۳-اهداف تحقیق
۱-۴-فرضیه های تحقیق
۱-۵-تعریف واژگان کلیدی
۱-۵-۱-کنترل های داخلی
۱-۵-۲-سیستم کنترل های داخلی
۱-۵-۳- حسابرسی داخلی
۱-۵-۴- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱-مفهوم کنترل های داخلی
۲-۲-۲-انواع کنترل های داخلی
۲-۲-۲-۱-کنترل های داخلی عملیاتی )اداری)
۲-۲-۲-۲- کنترل های داخلی حسابداری (مالی)
۲-۲-۳-ابزارهای دستیابی به کنترلهای داخلی
۲-۲-۳-۱- محیط کنترلی
۲-۲-۳-۲- سیستم حسابداری
۲-۲-۳-۳- روش های کنترلی
۲-۲-۴-قابلیت‌های کنترل های داخلی
۲-۲-۵-محدودیت‌های ذاتی کنترل های داخلی
۲-۲-۶-ماهیت کنترل داخلی
۲-۲-۷-عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی
۲-۲-۸-مفهوم سیستم کنترل داخلی
۲-۲-۹-کنترل داخلی و مدیریت ریسک
۲-۲-۱۰-حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک
۲-۲-۱۰-۱-ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان
۲-۲-۱۱-منابع کسب اطلاعات درباره کنترل های داخلی
۲-۲-۱۲-کنترل های داخلی درواحدهای تجاری کوچک
۲-۲-۱۳- نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مالی
۲-۲-۱۴- خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
۲-۲-۱۴-۱-مربوط بودن:
۲-۲-۱۴-۲- قابل اتکا بودن
۲-۲-۱۴-۳- قابل مقایسه بودن
۲-۲-۱۴-۴- قابل فهم بودن
۲-۲-۱۴-۵- به موقع بودن:
۲-۳-پیشینه پژوهشهای مرتبط
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۲-۱-تحقیق توصیفی
۳-۲-۱-۱-تحقیق پیمایشی
۳-۲-۱-۲- تحقیق همبستگی
۳-۲-۱-۳- تحقیق پس رویدادی
۳-۲-۲-تحقیق آزمایشی
۳-۳- اهداف پژوهش
۳-۴- جامعه آماری
۳-۵- نمونه آماری پژوهش
۳-۶- فرضیه های پژوهش
۳-۷- محدودیت های پژوهش
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
۴-۱- بررسی آماری نمونه آماری
۲-۴ بررسی فرضیه ها
۴-۲-۴- بررسی کل فرضیه ها (فرضیه اصلی) :
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات در راستای تحقیق
۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مأخذ

دانلود فایل

مطالب مشابه